Không nên đưa ra mức giá quá cao so với giá trị thật của căn nhà

Không nên đưa ra mức giá quá cao so với giá trị thật của căn nhà

Không nên đưa ra mức giá quá cao so với giá trị thật của căn nhà